Ders Kataloğu

2018-2019 ve Sonrası Girişli Öğrenciler için Geçerli Müfredat

Egitim Programi_Yeni

2018-2019 Öncesi Girişli Öğrenciler için Geçerli Müfredat

YARIYILKODDERS ADIKREDİAKTS
1. YARIYILMTH 101Matematik I(4 2) 57
PHY 121Fizik I(3 2) 46
CHM 101Temel Kimya I(2 2) 35
CHM 125Genel Kİmya Lab.(0 4) 24
ENE 101Enerji Mühendisliğine Giriş(1 0) 12
ENE 103Teknik Resim(1 2) 23
TUR 101Türk Dili I(2 0) 21
HIS 101Atütürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi I (2 0) 21
ENG 101İngilizce Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi I(2 0) 21
OUL 101Üniversite Yaşamına Uyum (0 0) 00
2. YARIYILMTH 102Matematik II(4 2) 57
PHY 122Fizik II(3 2) 46
PHY 172Genel Fizik Lab.(0 4) 24
CHM 102Temel Kimya II(2 2) 35
ENE 102Bilgisayar Programlama(3 2) 45
TUR 102Türk Dili II(2 0) 21
HIS 102Atütürk İlkeleri ve İnkılapları Tarihi II(2 0) 21
ENG 102İngilizce Okuma ve Yazma Becerisinin Geliştirilmesi II(2 0) 21
3. YARIYILENE 201Malzeme Bilgisi(3 0) 36
ENE 205Kütle ve Enerji Denklikleri (2 2) 36
ENE 203Devre Analizi (3 0) 35
STA 231Olasılık ve İstatistik (2 2) 35
MTH 211Diferansiyel Denklemler (2 2) 35
ENG 201İngilizcede İleri Okuma ve İletişim Teknikleri I(2 0) 21
ART xxxHeykel/Resim/Muzik(0 2) 02
4. YARIYILENE 202Mühendislik Termodinamiği I (2 2) 35
ENE 204Enerji ve Çevre (3 0) 35
ENE 206Akışkanlar Mekaniği (3 2) 46
ENE 208Mekanik(3 0) 35
ENE 210Nümerik Analiz (2 2) 35
ENG 202İngilizcede İleri Okuma ve İletişim Teknikleri II(2 0) 21
ENS xxxSosyal Seçmeli(3 0) 33
5. YARIYILENE 301Enerji Dönüşüm Prosesleri I(2 2) 35
ENE 303Mühendislik Termodinamiği II(2 2) 35
ENE 305Isı ve Kütle Aktarımı (2 2) 35
ENE 307Elektrik Güç Sistemleri(3 0) 35
ENE 309Mühendislik Ekenomisi(3 0) 35
ENE 3xxBölüm Seçmeli(3 0) 35
6. YARIYILENE 302Enerji Dönüşüm Prosesleri II(2 2) 35
ENE 304Enerji Teknolojileri Malzemeleri(2 2) 35
ENE 306Sürdürülebilir Enerji(2 2) 35
ENE 308Enerji Mühendisliğinde Yönetim(3 0) 35
ENE 310Mühendislik Laboratuvarı I(0 4) 25
ENE 3xxBölüm Seçmeli(3 0) 35
7. YARIYILENE 401Enerji Tasarım Projesi I(3 2) 46
ENE 403Kontrol Sistem Analizi(3 0) 34
ENE 411Mühendislik Laboratuvarı II(0 4) 24
ENE 499Staj(0 0) 06
ENE 4xxBölüm Seçmeli(3 0) 35
ENE 4xxBölüm Seçmeli(3 0) 35
8. YARIYILENE 402Enerji Tasarım Projesi II(3 4) 56
ENE 404Bitirme Projesi(3 0) 34
ENE 4xxBölüm Seçmeli(3 0) 35
ENE 4xxBölüm Seçmeli(3 0) 35
ENE 4xxBölüm Seçmeli(3 0) 35
ENE 4xxBölüm Seçmeli(3 0) 35

Sosyal Seçmeli Ders Kredileri

YARIYILKODDERS ADIKREDİAKTS
4. YARIYILENS 260Arkeoloji (3 0) 33
ENS 360Halkla İlişkiler (3 0) 33
ENS 432İş Sağlığı ve Güvenliği (3 0) 33

 

Bölüm Seçmeli Ders Kredileri

YARIYILKODDERS ADIKREDİAKTS
5. YARIYILENE 321Girişimcilik(3 0) 35
ENE 323Enerji ve Toplum (3 0) 35
ENE 325Ölçme ve Enstrümentasyon(3 0) 35
ENE 327Pompalar ve Kompresörler(3 0) 35
6. YARIYILENE 328Kompozit Malzemeler (3 0) 35
7. YARIYILENE 421Gaz Dinamiği (3 0) 35
ENE 425Enerji Depolama Cihazları (3 0) 35
ENE 427Polimer Teknolojisi (3 0) 35
ENE 431Binalarda Enerjinin Temelleri (3 0) 35
ENE 433Yakıtlar ve Yanma (3 0) 35
ENE 435Proses Kontrol(3 0) 35
ENE 439Biyoenerji ve Biyo-tabanlı Malzemeler (3 0) 35
8. YARIYILENE 424Metallerde Korozyon ve Oksidasyon (3 0) 35
ENE 426Silikon Teknolojisi(3 0) 35
ENE 428 Malzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri(3 0) 35
ENE 430Gelişmiş Enerji Çevriminin Temelleri(3 0) 35
ENE 434Hidroenerji(3 0) 35
ENE 436Nükleer Enerji (3 0) 35
ENE 438Yenilenebilir Enerji (3 0) 35
ENE 446Taşınım Olayları (3 0) 35
ENE 450Lignoselülozik Biyokütleden Enerji Üretimi(3 0) 35

 

Enerji Mühendisliği Ders İçerikleri

MTH 101 Matematik I (4 2) 5

Fonksiyon, limit, süreklilik, türev, türevin uygulamaları, eğri çizimi, kritik noktalar ve asimtotlar, diferansiyel lineer yaklaşım, belirsiz integral.

CHM 101 Genel Kimya I (3 2) 4

Birim sistemleri, madde ve enerji, kimyasal formüller, temel kimya yasaları, atomun yapısı, periyodik cetvel, kimyasal bağlar, kimyasal reaksiyonlar, kimyasal hesaplamalar, radyoaktivite, füzyon ve fizyon, gazlar, sıvılar ve katılar.

PHY121 Fizik I (3 2) 4

Ölçüm standartları ve birimleri, vektörler ve koordinat sistemleri, bir ve iki boyutlu hareket, iş, enerji ve güç, enerjinin korunumu, parçacık sistemlerinin dinamiği, çarpışmalar, rotasyonel kinematik ve dinamik, moment, katı cisimlerin dengesi, akışkanlar, dalgalar, osilasyonlar (salınım), yerçekimi, ısı ve sıcaklık, termodinamik yasaları.

CHM 103 Genel Kimya Laboratuvarı (0 4) 2

Molekül formüllerinin bulunması ve stokiyometrik hesaplamalar, çözeltilerin hazırlanması, damıtma, pH kavramı ve ölçümü, asit-baz reaksiyonları, katyonların ve anyonların nitel analizi, kimyasal denge, redoks reaksiyonları, elektroliz.

ENE 101 Enerji Mühendisliğine Giriş (1 0) 1

Enerji mühendisliğinin temelleri, birincil enerji kaynakları, enerji üretim sistemleri, teknolojileri, enerji dönüşüm süreçlerinin çevresel etkileri, ekonomisi, medeniyetlerin ve insanlığın hizmetindeki malzemelere tarihsel açıdan bakış.

ENE 103 Teknik Resim (0 4) 2

Geometrik çizimler, izdüşümler, ön, üst ve yan görünüşler, kesit görünüşler, perspektif resimler, 3 boyutlu çizimler, ölçülendirme, Autocad ile çizime giriş ve uygulamalar.

TUR 101 Türk Dili I (2 0) 2

Dil, dil ve kültür arasındaki ilişkiler, Türk dilinin tarihsel dönemleri, Türkçenin ses özellikleri (sesbilgisi), Türkçenin yapı özellikleri (yapıbilgisi).

HIS 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I (2 0) 2

19. yüzyılda Osmanlı Devletinin durumu, birinci Dünya Savaşı öncesinde Avruoa’nın büyük devletlerinin durumu, Avrupalıların Türklerle ilgili politikaları, Şark meselesi, Traplusgarp ve Balkan savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Osmanlı Devletinin savaşa girmesi, Kafkasya ve Kanal cepheleri, Irak ve Çanakkale cepheleri, Çanakkale Savaşları’nın sonuçları, I. Dünya Savaşı’nda Osmanlı Devletini paylaşma planları, Brest-Litowsk Antlaşması, Wilson prensipleri, Bulgaristan, Osmanlı Devleti, Almanya ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun ateşkes imzalaması, Paris barış konferansı ve savaşın sona ermesi, savaşın getirdiği ekonomik çöküntü ve işçi hareketleri, Mondros mütarekesi, Azınlıkların faaliyetleri, ordunun durumu, Damat Ferit Paşa hükümeti, İzmirin işgali, İstanbul’dan Samsun’a uzanan yolda Mustafa Kemal, Kongreler, Misak-ı Milli’nin kabulü, Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılması, milli mücadele cepheleri, istiklal savaşının mali kaynakları, saltanatın kaldırılması, Lozan antlaşması ve önemi, Türkiye iktisat kongresi, Halk Fırkasının kurulması, Cumhuriyet’in ilanı, laik hukuk sisteminin kurulması, sosyal ve kültürel yaşam, ekonomik gelişmeler, çağdaş eğitim ve bilim, Atatürk İlkeleri, tanımı ve doğası.

ENG 101 İngilizce Okuma ve Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi I (2 0) 2

Okuma metinleri içerisinde zamanların tekrarı, ilgi cümlecikleri, geçmiş zamanda alışkanlıklar, öbek eylemler, sık karşılaşılan kelimeler, fiil ya da isimlerden türeyen sıfatlar, eşdizimlilik, ön ekler / son ekler, durum zarfları.

OUL 101 Üniversite Yaşamına Uyum Programı (0 0) 0

Bu programda öğrencilere üniversite ve bölüm tarihiyle ilgili bilgiler verilmekte ve bölümde öğrencilere verilmete olan dersler tanıtılmaktadır. Öğrencilerin üniversite ve bölümde gerçekleştirilen etkinliklere katılması da bu program kapsamında beklenmektedir.

MTH 102 Matematik II (4 2) 5

Belirli integraller ve uygulamaları, genelleştirilmiş integraller ve yakınsaklık testleri, kutupsal koordinatlar, dizi ve seri kavramları; kuvvet serileri, Taylor serlileri, çok değişkenli fonksiyonlar, limiti, sürekliliği, kısmi türevleri, iki ve üç katlı integraller, silindirik, küresel koordinatlarda üç katlı integrallerin hesabı ve uygulamaları.

CHM 102 Genel Kimya II (2 2) 3

Karışımlar, çözeltiler, Raoult yasası, kimyasal kinetik, kimyasal denge, Le Chatelier yasası, asit ve bazlar, tampon çözeltiler, sulu çözeltilerin tepkimeleri, iyon dengeleri, kimyasal termodinamik, elektrokimya.

PHY 122 Fizik II (3 2) 4

Yük ve madde, elektrik alanı ve Gauss yasası, elektrik potansiyeli, kapasitans ve dielektrikler, akım ve direnç, elektromotor kuvvet, doğru akım devreleri; magnetik alanlar ve magnetik alan kaynakları, Amper kanunu, Faraday yasası, indüktans, alternatif akım, elektromagnetik dalgalar, geometrik optik.

PHY 172 Fizik Laboratuvarı (0 4) 2

Uzunluk ölçümleri, hata analizi, bir ve iki boyutta hareket, titreşim hareketi, çarpışmalar, korunum yasaları, doğru akım devreleri, yarı iletken diyotlar, çembersel elektrotlar, elektronların hızlandırılması ve saptırılması.

ENE 102 Bilgisayar Programlama (3 2) 4

Problem çözümü ve algoritma geliştirme, bilgisayar programlamaya giriş, C programlama dili ile programlama: aritmetik ve mantıksal ifadeler, veri tipleri, giriş/çıkış, temel yapı ve dizi türlerinin kullanımı, fonksiyonlar.

TUR 102 Türk Dili II (2 0) 2

Temel diksiyon bilgileri, vurgu, tonlama ve söyleyiş gibi belli başlı diksiyon konularıyla ilgili alıştırmalar, yazım kuralları, günlük yazışmalar (dilekçe, özgeçmiş vb.), yazılı anlatımla ilgili kapsamlı bilgiler, tümce ve paragraf çözümlemeleri, edebi metinler üzerinde kuramsal ve uygulamalı çalışmalar.

HIS 102 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II (2 0) 2

İnkılapların temel özellikleri ve Türk inkılabı, Türk inkılabını etkileyen akımlar, Türk inkılabının hedefi, demokratik hukuk devleti, Türk ekonomisinin yeniden yapılanması, milli ekonomi ve küreselleşme, laik Türk hukuk sisteminin kurulması, Türk topluö yaşamına düzen ve canlılık getiren diğer yenilikleri, Atatürk ilkelerinin genel niteliği ve Cumhuriyetcilik ilkesi, Milliyetçilik ilkesi, Halkçılık ve Devletçilik ilkesi, Laiklik ilkesi, İnkılapçılık ilkesi, Atatürkçülüpe karşı eleştiriler ve yanıtları.

ENG 102 İngilizce Okuma ve Yazma Yeteneğinin Geliştirilmesi II (2 0) 2

Okuma metinleri içerisinde ele alınarak zaman cümlecikleri, koşul cümleleri, kipler, edilgen yapı, zıtlık cümlecikleri, dolaylı anlatım, sonuç cümlecikleri, bileşik isimler, eşdizimlilik, ilgeç öbekleri.

ENE 201 Malzeme Bilimi (3 0) 3

Malzemelerin özellikleri ve sınıflandırılması, atomik yapı, atomik ve moleküler bağlar, kristal yapıda ve kristal yapıda olmayan malzemeler, atomik dizilim ve birim hücre, kristal sistemleri, Miller indisleri, teorik yoğunluk ve atomik dolgu faktörü, katılardaki kusurlar; nokta ve yüzey kusurları, dislokasyonlar, malzemenin deformasyonu, mukavemetlendirme mekanizmaları, malzemenin mekanik özellikler; elastisite, teorik mukavemet, plastik deformasyon (çekme, darbe, sertlik, yorulma sürünme, eğme ve burulma), malzemenin ısıl özellikleri, malzemenin optik özellikleri, malzemenin elektriksel özellikleri (iletkenlik, yalıtkanlık, yarıiletkenlik), malzemenin manyetik özellikleri.

STA 231 Olasılık ve İstatistik (2 2) 3

Temel kavramlar, olasılık ve olasılık uzayları, rasgele değişken kavramı, beklenen değer, kesikli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları, sürekli rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları, bazı kesikli olasılık dağılımları, rasgele değişkenlerin dönüşümleri, örneklem ve örneklem istatistiklerinin dağılımları, parametre tahmini, hipotez testleri, regresyon ve korelasyon.

ENE 203 Devre Analizi (3 0) 3

Elektrik miktarlarının tanımı, basit elektrik bileşenleri tanımı, dc kaynakları dahil devre analiz yöntemlerinin tanıtılması, L ve C pasif devre elemanlarının elektriksel özelliklerinin analizi, RL, RC ve RLC devrelerinin doğal ve basamaklı tepkileri, analiz, kavram ve yöntemlerin tanıtılması.

ENE 205 Kütle ve Enerji Denklikleri (2 2) 3

Enerji sistemlerinde karşılaşılan kütle ve enerji denkliklerinde uygulanan matematiksel yaklaşımlar ve basit mühendislik hesaplamaları, proses akış diyagramlarının hazırlanması, kütle ve enerji denkliği diyagramları, kütle ve enerji denkliklerinin bilgisayar teknikleri ile çözümü.

MTH 211 Diferansiyel Denklemler (2 2) 3

Temel kavramlar, birinci basamaktan denklemler, türeve göre çözülemeyen denklemler, ikinci basamak sabit katsayılı lineer diferansiyel denklemler, ikinci basamak değişken katsayılı bazı diferansiyel denklemler, karelerle çözme yöntemi.

ENG 201 İngilizcede İleri Okuma ve İletişim Teknikleri I (2 0) 2

Ortanın üstü düzeyde metinler aracılığıyla zamanların tekrarı, geçmişte gelecek, “suç” konusu ile ilgili şdizimlilik, güçlü sıfatlar, -re ön eki ile başlayan fiiller, karşılaştırmalar.

ART 103 Heykel (0 2) 0

Öğrencilerin kübik ve silindirik formları, üçgen prizmaları oluşturulması, maske yapımı.

ART 107 Resim (0 2) 0

Çizimin temelleri, teorik bilgilerin kavranması, doku, perspektif, renk, renk perspektifi ve perpektif öğelerinin uygulaması.

ART 109 Müzik (0 2) 0

Muziğin ortaya çıkışı ile ilgili bilgiler, eski uygarlıkların, orta çağ ve rönesans toplumlarının müzik kültürlerinin ele alınması, Barok müzik kültürünün incelenmesi, romantik dönem müzik kültürünün açıklanması, jazz müzik kültürünün irdelenmesi, 20. Yüzyıl müzik kültürünün ortaya çıkışı. 

ENE 202 Mühendislik Termodinamiği I (2 2) 3

Tanımlar ve konsepler; boyutlar ve birimler, termodinamik ve enerji, sistem ve hacim elemanı, sistemlerin özellikleri, hal ve denge, ısı ve enerji, enerji türleri vb., termodinamik özellikler, termodinamiğin temel yasaları (sıfırıncı, birinci ve ikinci yasalar), saf maddelerin özellikleri (ideal ve ideal olmayan gazların davranışları, hal denklemleri), kimya ve malzeme termodinamği, elektrokimya, hacim elemanında kütle ve enerji analizleri.

ENE 206 Akışkanlar Mekaniği (3 2) 4

Akışkanların özellikleri, akışkanların statiği, boyut analizi, aktarım olayları ve akışkanlar mekaniği, Newton viskozite yasası, viskoz akım, sınır tabaka teorisi, laminer ve türbülent akım, genel enerji denkliği, Bernoulli denklemi, borularda akış, daldırılmış cisimlerin çevresinde akım, sıkıştırılabilir akışkanlarda akış, hesaplamalı akışkanlar dinemiği (CFD) uygulamaları.

ENE 208 Mekanik (3 0) 3

Maddesel noktanın statiği, tek noktada kesişen kuvvetler, serbest cisim diagramı, vektörel cebir, kuvvet vektörleri, moment kavramı, rijit cisimlerin dengesi, kafes kiriş ve çerçeve (truss and frame) sistemleri analizi, ağırlık merkezi, atalet momenti, stres, gerilme ve elastisite kavramı, burulma, eksenel ve yanal yükleme.

ENE 210 Numerik Analiz (2 2) 3

Hata analizi, denklem köklerinin bulunması, lineer cebirsel denklem çözümü, lineer olmayan denklem çözümü, denklem takımlarının çözümü, iteratif yöntemler, interpolasyon ve ekstrapolasyon, eğri uydurma, sayısal türev ve integral, adi diferansiyel denklem çözümü, kısmi diferasiyel denklem çözümü.

ENG 202 İngilizcede İleri Okuma ve İletişim Teknikleri II (2 0) 2

Düz tümce, sorular, emir ve ricalar, ettirgen yapı, bileşik isimler, öbek eylemler ve orta üstü düzeyde çeşitli okuma metinleri.

ENE 301 Enerji Dönüşüm Sistemleri I (2 2) 3

Enerji dönüşümlerinin önemi, fosil yakıtların yanma olayına ve fosil yakıt santrallerine genel bakış, fosil yakıtların karşılaştırılması (kömür, petrol, doğal gaz vb.), döngü analizi (Brayton, Rankine, kombine döngüler vb.), nükleer güç, nükleer reaksiyonlar, nükleer reaktör tasarımı, nükleer füzyon ve fisyon, nükleer atıkları uzaklaştırma.

ENE 303 Mühendislik Termodinamiği II (2 2) 3

Basit termodinamik prosesler (izobarik, izokorik, adyabatik vb.), ikinci yasanın uygulamaları, (tersinir ve tersinmez prosesler, ısı motorları, soğutucular ve ısı pompası, Carnot çevrimi), Güç çevrimleri (Carnot, Otto, Diesel, Stirling, Ericsson, Brayton vb.), gaz akışkanlı güç çevrimlerinde ikinci yasanın uygulamaları, buhar ve kombine güç çevrimleri( Carnot, Rankine), buhar güç çevrimlerinde ikinci yasa analizleri, soğutma çevrimleri.

ENE 305 Isı ve Kütle Aktarımı (2 2) 3

Isı ve kütle transferinin temellerine giriş, bir ve iki boyutlu kondüksiyon, zorlanmış ve doğal konveksiyon, radyasyon, ısı değiştiriciler, difüzyonla kütle aktarımı, Fick yasası, moleküler kütle aktarımı, fazlar arası kütle aktarımı, hareketli ortamlarda kütle transferi.

ENE 307 Elektirk Güç Sistemleri (3 0) 3

Elektrik devrelerinin temelleri, invertörler gibi elektrik devreleri ve elektromekanik cihazlar, manyetik alan aygıtlarının modellenmesi ve uygun modeller kullanılarak davranışlarının tanımlanması, dönüşüm tekniklerini kullanarak problemlerin basitleştirilmesi, elektrik devrelerinin analizi, manyetik devreler ve doğrusal elemanlar, güç sistemler, indüksiyon ve DC makinelerinin modelleri, elektrikli cihazın ara bağlantısını ve güç sistemlerinin çalışmasını kavrayabilmek için toplu parametre elektromekaniklerinin kullanılması.

ENE 309 Mühendislik Ekonomisi (3 0) 3

Ekonomide temel kavramlar ve tanımları; mühendislik ekonomisine giriş; mühendislikte ekonomik analiz metodları, maliyet tahminleri, faiz ve yatırım maliyetleri; yatırım seçimi; gelir vergisi ve amortisman, enflasyon, karlılık ve seçilen bir ürün için fizibilite analizi.

ENE 302 Enerji Dönüşüm Sistemleri II (2 2) 3

Güneş-termal enerji, güneş enerjisi toplama ve dönüşüm teknolojileri, Stirling döngüsü, solar kuleler/heliostatlar, fotovoltaik teknolojisi, fotovoltaik hücreler, rüzgar enerjisi, rüzgar türbinleri, rüzgar türbini tasarımı, Betz teoremi, rüzgar türbinlerinin işletim koşulları, rüzgar enerjisi ekonomisi, jeotermal ve okyanus akıntısı enerjisi, biyokütle ve atık enerjisi, biyokütlenin termal, kimyasal ve biyokimyasal dönüşüm prosesleri, sentez gazı ve sıvı yakıt üretimi. 

ENE 304 Enerji Teknolojileri için Malzemeler (2 2) 3

Enerji sistemleri ve uygulamaları için gerekli malzemeler, bu malzemeler ile ilgili önemli teori ve teknolojilere genel bakış, membranlar, katalizörler, süperkapasitörler, yarı iletkenler ve adsorbanlar. 

ENE 306 Sürdürülebilir Enerji (3 0) 3

Sürdürülebilir şekilde 21. yüzyılda bölgesel ve küresel enerji ihtiyaçlarını karşılanması üzerinde durularak, mevcut ve gelecekteki potansiyel enerji sistemlerini kapsayan kaynaklar, özütleme, dönüşüm ve son kullanım teknolojilerinin değerlendirilmesi; çeşitli yenilenebilir ve konvansiyonel enerji üretim teknolojilerine giriş; farklı ülkelerdeki enerjinin nihai kullanım uygulamaları ve alternatifleri ve tüketim uygulamaları; mühendislik, sosyal, ekonomik ve cevresel bağlamda enerji teknolojisi sistemi tekliflerin analizi ve hedefleri.

ENE 308 Enerji Mühendisliğinde Yönetim (3 0) 3

Dinamik iş çevresi yönetimi, ekonominin iş dünyasına etkisi, küresel piyasa rekabeti, etik davranışlar ve sosyal sorumluluklar, girişimcilik ve küçük işletme kurulumu, liderlik ve yönetim, ürün geliştirme, proje yönetimi, pazarlama, finans ve muhasebe.

ENE 310 Mühendislik Laboratuvarı I (0 4) 2

Akışkanlar mekaniği deney sistemleri, ısı aktarımı deney sistemleri, deney yapabilme pratiğinin geliştirilmesi, sözlü ve yazılı anlatım bilgilerinin ölçülmesi.

ENE 401 Enerji Tasarım Projesi I (3 2) 4

Enerji ve/veya malzeme sorunları ve uygulamaları konusunda öğrencilerin ekip olarak araştırma, proje çalışması ve bilgisayar destekli tasarım yapması. Proje gruplarının ilerlemelerini rapor ve sunumlarla göstermeleri.

ENE 403 Kontrol Sistem Analizi (3 0) 3

Doğrusal sistemlere giriş, Modelleme, transfer fonksiyonu ve blok diyagramları, Zaman alanı özellikleri, Geri besleme sistem özellikleri, Kararlılık kavramı, Durum uzay formülasyonu, Sayısal kontrol ve optimal kontrol, Routh ve Hurwitz kararlılık kriteri, Kök yer eğrisi, Bode diyagramıve Nyquist kriteri. 

ENE 411 Mühendislik Laboratuvarı II (0 4) 2

Enerji sistemleri deneyleri, deney yapabilme pratiğinin geliştirilmesi, sözlü ve yazılı anlatım bilgilerinin ölçülmesi.

 ENE 402 Enerji Tasarım Projesi II (3 4) 5

Enerji ve/veya malzeme sorunları ve uygulamaları konusunda öğrencilerin ekip olarak araştırma, proje çalışması ve bilgisayar destekli tasarım yapması. proje gruplarının ilerlemelerini rapor ve sunumlarla göstermeleri.

ENE 404 Mezuniyet Projesi (3 0) 3

Bölüm öğretim üyelerinin gözetiminde, enerji ve malzeme mühendisliği ile ilgili güncel konularda teorik veya uygulamaya yönelik bilgisayar destekli ve/veya laboratuvar ağırlıklı araştırma, inceleme ve yorumlamaya yönelik  proje çalışması, çalışmanın bölüm ilkelerine uygun olarak hazırlanan bir teknik rapor halinde sunulması ve savunulması.

Sosyal Seçmeli Dersler

ENS 260 Arkeoloji (3 0) 3

Arkeolojinin tanımı ve konuları, arkeolojinin bilim haline gelişi, Türkiye’deki arkeolojinin geçmişi, kazılar, müzeler, Anadolu kronolojisi üzerine temel bilgiler görseller eşliğinde anlatılmaktadır. İnsanlık tarihinin başlangıcı olan Paleolitik dönemden, Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Demir devirlerine, Hitit, Urartu, Frig, Lidya, antik Yunan ve Roma uygarlıklarına kadar insanın tarihsel gelişimi bu ders kapsamında incelenmektedir.

ENS 362 Halkla İlişkiler (3 0) 3

Halkla ilişkilerin doğuşu ve gelişmesi; kamu sektöründe halkla ilişkiler; özel sektörde halkla ilişkiler; halkla ilişkilerde araç ve yöntemler; halkla ilişkiler uygulamaları; kriz yönetimi ve halkla ilişkiler.

ENS 432 İş Sağlığı ve Güvenliği (3 0)3

İş sağlığı ve güvenliğine genel bir bakış, türkiye ve dünyada iş sağlığı ve güvenliği, kanunlarda iş sağlığı ve güvenliği, çalışma ortamı gözetimi, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri, yangın, elektrikle çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, el aletlerinde iş sağlığı ve güvenliği, acil durum planları, sağlık ve güvenlik işaretleri, risk yönetimi ve değerlendirilmesi, havalandırma ve iklimlendirme prensipleri, basınçlı kaplarla çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, kapalı alanlarda yapılan çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, yüksekte ve inşaatta çalışmalarda iş sağlığı ve güvenliği, maden işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği, kişisel koruyucu ve donanımlar, iş kazaları, çalışma hayatında etik.

Seçmeli Ders İçerikleri

ENE 321Girişimcilik (3 0) 3

Girişimcilik, girişimcilik özellikleri, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, İş planının yazımı ve sunumu.

ENE 323 Enerji ve Toplum (3 0) 3

Ana yakıt çeşitleri ve kaynakları, karbon yakıtlı medeniyetler, hidro, nükleer, biokütle, ve alternatif kaynaklı elektrik, uzun ömürlü enerji üzerine tartışmalar, doğal kaynakların zorlukları, otomobillerin geleceği.

ENE 325 Ölçme ve Enstrümentasyon (3 0) 3

Mühendislikte deneyin önemi, deneysel yöntemler, temel kavramlar ve tanımlar, ölçüm ve dinamik tepki, deneysel verilerin istatiksel analizi, hata tipleri ve hata analizi, belirsizlik, olasılık, chi-kare testi, en küçük kareler yöntemi, korelasyon katsayısı, temel elektriksel büyüklük, basınç, akış, sıcaklık, kuvvet, tork, şekil değişimi, hız, ivme, yer değişimi ölçümleri. veri toplama ve değerlendirme, deney tasarlama teknikleri ve bilgisayar destekli deney tasarımı, rapor yazma ve sunuş teknikleri.

ENE 326 Nanobilim ve Nanoteknoloji (3 0) 3

Nanoteknoloji nedir, nanoteknolojinin önemi ve geleceği, nanoteknoloji uygulamaları, nanokarakterizasyon, nanofabrikasyon, nanoelektronik, nano-biyoteknoloji, nanorobotik.

ENE 327 Pompalar ve Kompresörler (3 0) 3

Pompa ve kompresörlerin tanıtılması ve hangi sistemlerde hangi tiplerinin kullanılabileceğinin belirlenmesi, pompa ve kompresörlerde kullanılabilen malzemeler, ekonomik boru çapı hesabı, pompa ve kompresör tasarımı, pompa karakteristikleri, kavitasyon, benzerlik ve model teorisi.

ENE 328  Kompozit Malzemeler (3 0) 3

Kompozitin ilkeleri, fiber takviyeli kompozitler, doğal kompozitler, destek ve destek-matris arayüzü, tabakalı kompozit, kompozit davranışında fiber, matris ve fiber-matris arayüzünün rolü, sürekli ve süreksiz fiber güçlendirme, termoelastik özellikler ve mukavemet hesaplamaları, çekme ve basma davranışları, kırılma davranışı ve tokluk, kompozitlerde korozyon ve bozunma, metal matrisli kompozitler, seramik matrisli kompozitleri, polimer matrisli kompozitler, energy sektöründe kompozit malzeme uygulamaları.

ENE 421 Gaz Dinamiği (3 0) 3

Akışkanlar mekaniği ve termodinamiğin temel ilkelerinin gözden geçirilmesi; sıkıştırılabilir akışkan akışı ve dalga yayılımı olayı; tek-boyutlu, kararlı ve isentropik akış; hareketli ve normal yansımış şok dalgaları; tek boyutlu ve basit, sürtünmeli temel akış; eğik şok dalgaları ve Prandtl-Meyer genişleme dalgaları. Uygulamalar rüzgar tünelleri, süpersonik jet motoru koyları pilot tüpleri ve şok tüpleri icermektedir.

ENE 424 Metallerde Korozyon ve Oksidasyon (3 0) 3

Korozyonun tanımı ve önemi, korozyonun elektrokimya ve kimyasal esasları; korozyon yatkınlığı ile ilgili termodinamik yaklaşımın gözden geçirilmesi, polarizasyon, dinginlik, korozyon hasar çeşitleri, değişik ortamlarda korozyon, yüksek sıcaklık korozyonu, korozyon testleri, korozyon kontrolünün esasları; tasarım, malzeme seçimi, yüzey kaplama, ortam değerlendirmesi, anodic ve katodik koruma, oksidasyon ve kinetiği, oksidayon dirençli metal ve alaşımlar, metallerin kararması.

ENE 425 Enerji Depolama Cihazları (3 0) 3

Elektrokimyanın temelleri, elektrokimyasal termodinamik ve taşınım, enerji depolama ve çevrim cihazları (birincil ve ikincil bataryalar, yakıt hücreleri, güneş pilleri), enerji depolama ve çevrim cihazlarının çalışma prensipleri, tasarım kriterleri ve malzeme önemi, ikincil lityum bataryalardaki gelişmeler, katot ve anot malzemeler, hidrojen depolama malzemeleri.

ENE 426 Silikon Teknolojisi (3 0) 3

Yarı iletken malzemeler, silikon, diyotlar ve transistörler hakkında genel bilgi; silikon wafer hazırlama ve karakterizasyonu; katkılama hakkında genel bilgi, katkılama çeşitleri ve yöntemleri; atomik difüzyon ve atomik difüzyon ile ilgili hesaplamalar; farklı diyot ve transistör malzemelerinin tanıtımı, devre elemanı olarak transistör.

ENE 427 Polimer Teknolojisi (3 0) 3

Polimerlerin sınıflandırılması, polimer yapısı ve moleküler ağırlığı; polimer sentezi ve reaksiyon kinetiği; moleküler ağırlığın ölçülmesi ve karakterizasyonu; polimerlerin katı-hal özellikleri; polimer bozunması ve çevre; polimer katkıları, karışımlar ve kompozitler; mühendislik ve özel polimerler; polimer işleme yöntemleri; ileri teknolojiler için polimerler.

ENE 428 Malzemelerin Elektriksel ve Manyetik Özellikleri (3 0) 3

Elektron enerji seviyeleri ve enerji bantları. Metaller, yarıiletkenler, yalıtkanlar ve süperiletkenler. Elektron hareketi, metallerde elektriksel iletim ve direnç. Katkısız ve katkılı yarı iletkenler. Jonksiyonların elektriksel özellikleri ve fabrikasyon yöntemleri. Malzemelerin manyetik özellikleri: diyamanyetik, paramanyetik malzemeler, ferritler. 

ENE 430 Gelişmiş Enerji  Çevriminin Temelleri (3 0) 3

Enerji sistemlerine uygulandığı şekliyle termodinamik, kimya, akış ve taşınma işlemlerinin temelleri; termomekanikte enerji çevriminin temelleri; varolan ve gelecekte kullanılacak güç ve taşıma sistemlerinde termomekanik, termokimyasal, elektrokimyasal ve fotoelektirik süreçlerde enerji çevriminin analizi; fosil yakıt kullanan enerji çevrim sistemleri; hidrojen, nükleer ve yenilenebilir enerji kaynakları; enerji depolama ve iletimde optimum kaynak kullanımı ve yakıt-yaşam döngüsü analizi.

ENE 431 Binalarda Enerjinin Temelleri (3 0) 3

Sürdürülebilir enerji-verimli mimari ve yapı teknolojilerine uygulamaları ile enerji ve termo-bilimlerinde ilk ders; termodinamik ve ısı transferine giriş, etkin bina enerjisi kullanımında önde gelen sipariş faktörler; ve yenilikçi yapı tasarım projelerinde bina enerjisi kullanımınının temelleri ve bilgisi.

ENE 433 Yakıtlar ve Yanma  (3 0) 3

Gaz, sıvı ve katı yakıtlar, yanmanın stokiyometrisi, termodinamik ve kinetiği, adyabatik alev sıcaklığı, gaz ve buhar yakıtların yanması, sıvı yakıtların yanması, katı yakıtların yanması, standart yanma, fazla hava ile yanma, eksik yanma, baca gazı ve orsat analizleri.

ENE 434 Hidroenerji (3 0) 3

Su enerjisi potansiyelleri, enerji kaynağı olarak su, su gücü teorisi, su türbinleri, hidroelektrik sistemler, su gücünün idare edilmesi ve verimi, hidroelektrik enerji üretimi, hidroelektrik santraller (HES), HES tipleri ve çalışma prensipleri.

ENE 435 Proses Kontrol (3 0) 3

Kontrolün tanımı ve temel kavramlar, Laplace dönüşümleri, transfer fonksiyonları, geçiş fonksiyonları, blok diyagramlar, karalı sistemlerde kontrol, dinamik sistemlerde kontrol, kontrol cihazları ve kontrol cihazlarının sınıflandırılması, kontrol cihazlarının ayarları, kontrol cihazlarının tasarımı, geri-beslemeli sistem tasarımı, proses kontrolde bilgisayar uygulamaları.

ENE 436  Nükleer Enerji (3 0) 3

Nükleer fiziğe giriş, radyoaktivite, atomik yapı ve bağ enerjisi, nükleer parçacıklar, radyoaktif bozunum, nükleer reaksiyonlar, nötron-çekirdek etkileşimleri, nötron difüzyonu ve nötron salınımı, fizyon, füzyon, nükleer güç, nükleer reaktörler, nükleer reaktör tasarımı, nükleer malzemeler ve yakıtlar, nükleer kirlilik, nükleer kirlilikten korunma yolları.

ENE 438 Yenilenebilir Enerji (3 0) 3

Yenilenebilir enerji sistemlerine giriş, yenilenebilir enerjinin oluşumu ve değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji çeşitleri (güneş, rüzgar, jeotermal, biokütle, hidrojen, hidrolik  vb.), yenilenebilir enerji kaynaklarının ekonomisi, politika ve çevre açılarından yenilenebilir enerjinin değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji kaynaklarının ülkeler bazında kullanımı.

ENE 439 Biyoenerji ve Biyo-tabanlı malzemeler (3 0) 3

Biyokütleye giriş, biyokütlenin kimyasal yapısı (karbohidratlar, lignosellüloz, yağlar ve proteinler), lignoselülozik biyokütlenin ön işlem ile ana bileşenlerine ayrıştırılması, biyokütlenin enerjiye dönüştürülmesinde kullanılan başlıca teknolojiler: termal dönüşüm (gazlaştırma, yakma, piroliz), fermantasyon ve transesterifikasyon, biyokütleden enerji üretiminde biyorafineri ve petrol rafinerisi arasındaki sinerji, yenilenebilir kaynakların biyo-tabanlı malzemelere dönüşümü, biyokütlenin çevresel etkileri, biyo-tabanlı ürünlerin üretim ekonomisi, biorafinerilerin geleceği.

ENE 444 Cam Bilimi ve Teknolojisi (3 0) 3

Camın tanımı, camın yapısı, cam oluşumunun temelleri, camın çekirdeklenmesi ve kristalizasyonu, oksit ve bakir içerikli camlar, çeşitli uygulamalar için camlar, camın viskozitesi, cam eritme, karışım hesaplamaları, karışım erime mekanizması, erime hızlandırıcıları, cam işlemenin ilkeleri, cam teknolojisinde şekillendirme işlemleri, stresler ve stres rahatlama; tavlama, and temperleme, camlarda korozyon ve havadan bozulma, camların mukavemetlendirilmesi, camların optik ve elastik özellikleri, cam kusurları, karışmazlık.

ENE 446 Taşınım Olayları (3 0) 3

Bu derste amaçlanan öğrencilerin, momentum, enerji ve kütle taşınım problemlerini mikroskopik ve makroskopik seviyeler göz önünde bulundurularak anlamalarını sağlamaktır. Ders; vektör ve tensörler, vizkozite, momentum taşınım mekanizmaları, kabuk momentum dengesi, laminar akışta hız dağılımı, Newtonian olmayan akışkanlar, eş sıcaklıklı sistemlerde değişim denklemleri, birden fazla değişken içeren sistemlerde hız dağılımı, enerjinin korunumu, ısıl iletim katsayısı, eş sıcaklıkta olmayan sistemlerde değişim denklemleri, birden fazla değişken içeren sistemlerde sıcaklık dağılımı, kimyasal bileşenlerin korunumu, yayınırlık katsayısı, katılarda ve laminar akışta konsantrasyon dağılımları, kimyasal bileşenlerin çok bileşenli sistemlerde değişim denklemleri, konularını içermektedir.

ENE 450 Lignoselülozik Biyokütleden Enerji Üretimi (3 0) 3

Lignoselülozik biyokütleye giriş, hammaddelerin sınıflandırılması, hücre duvarı biyokimyasal yapısı, hücre duvarını oluşturan polimerik bileşenler; selüloz, hemiselüloz ve lignin, lignoselülozik biyokütlenin sindirilebilirliğini kısıtlayıcı faktörler, lignoselülozik biyokütlenin ön işlemi için son yıllarda kullanılan teknikler (buhar patlaması, asit hidrolizi, alkali ön işlemi vb.) süperkritik CO2 ile ön işlemler, iyonik sıvı ön işlemi, enzimatik hidroliz, fermantasyon, iyonik sıvılar yokluğunda veya varlığında katalitik yöntemlerle lignoselülozik biyokütleden platform kimyasalların üretimi; yapıdaki polisakkaritlerden 5-hidroksimetil furfural üretimi, ligninin fonksiyonlaştırılmış aromatik gruplara dönüştürülmesi, vb., konularını içermektedir. Dönem boyunca öğrencilerin gruplar halinde bir araştırma projesini yürütmeleri ve dönem sonunda sonuçlarını sunmaları beklenmektedir.